Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 101
  • Hôm nay: 8048
  • Tháng hiện tại: 8048
  • Tổng lượt truy cập: 45143368
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

Tích cực quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh

Đăng lúc: Thứ hai - 20/11/2023 17:29 - Người đăng bài viết: Đặng Quốc Vũ
Tích cực quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh

Tích cực quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh

Trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 95% thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.
Để cụ thể hóa nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 20-KH/TĐTN-BTG ngày 21/2/2023 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn năm 2023Đoàn cấp tỉnh tổ chức các Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết phát triển thanh niên Hà Tĩnh, Đề án 06/CP của Chính phủ về về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

 


...Đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn vào trong các Hội nghị, Diễn đàn, Tọa đàm, Tập huấn, sinh hoạt chuyên đề,...

Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức hơn 600 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030"; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đề án 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”; Đề án số 06-ĐA/TWĐTN-BTG ngày 06/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Thông báo 683-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại với Đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2023, Nghị quyết phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cũng đã tổ chức học tập, quán triệt 02 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cùng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án, Quyết định,…khác của Trung ương và của tỉnh.


Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở linh hoạt tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn tùy vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, đảm bảo 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 95% thanh niên được học tập, quán triệt 
 


Đặc biệt, trong năm 2023. tuổi trẻ toàn tỉnh đẩy mạnh việc học tập, kiểm tra và thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Các Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết hợp lồng ghép trong diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm của các cấp bộ Đoàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4.723/4.723 cán bộ Đoàn (đạt tỷ lệ 100%) và 56.097/56.097 đoàn viên (đạt tỷ lệ 100%) 131.338/138.250 thanh niên (đạt tỷ lệ 95%) có mặt trên địa bàn toàn tỉnh đã được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và các chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.Đoàn cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn tới từng đoàn viên, thanh niên

Bên cạnh tổ chức các Hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trên hệ thống mạng xã hội bằng việc cụ thể hóa thành các infographic, video, bản tin số,…nhằm thu hút sự quan tâm của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đồng thời tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sân khấu hóa, hái hoa dân chủ,….Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí lan tỏa tin bài tuyên truyền về các cách làm hay trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn của cán bộ đoàn,  đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh.Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trên hệ thống mạng xã hội

Việc học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn nhằm kịp thời trang bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết cho đoàn viên, thanh niên trong, góp phần nâng cao kiến thức lý luận chính trị, bản lĩnh cách mạng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website