Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 64
  • Hôm nay: 11433
  • Tháng hiện tại: 127280
  • Tổng lượt truy cập: 24560503
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/08/2021 09:32 - Người đăng bài viết: bantuyengiao
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh

Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai, cụ thể hóa thông qua thực hiện các đề án, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ đã có tác động tới đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.
Trên tinh thần quan điểm của Đảng được nêu tại Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, cán bộ Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị.Vì vậy, để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có tâm, có tầm, đảm bảo trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới là việc quan trọng và rất cần thiết, đòi hỏi sự tập trung cao độ, chủ động, tích cực và kiên trì tham mưu của các cấp bộ Đoàn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022” ban hành kèm theo Quyết định số 130-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 25/10/2018,  Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 “Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022”, Kết luận số /08 - KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022”.


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

 
Với số lượng gần 24 vạn thanh niên trong độ tuổi (16-30), số ĐVTN có mặt được tập hợp trên địa bàn là 97.421, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh hiện có 18 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, có 559 Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở. Công tác cán bộ Đoàn, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện gắn với triển khai Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, năm 2019, sắp xếp tổ chức bộ máy từ 21 đơn vị cấp huyện và trực thuộc xuống còn 18 đơn vị, giảm 03 đầu mối; hướng dẫn sắp xếp 80 cơ sở Đoàn tại các xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, giảm 46 tổ chức Đoàn, hình thành 34 tổ chức mới ở cơ sở khối địa bàn dân cư. Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện trình độ Đại học, nhiều đồng chí có trình độ sau Đại học, 95% Bí thư Đoàn cấp xã trình độ Đại học; trình độ lý luận chính trị của cán bộ Đoàn cơ bản được đào tạo Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị. Công tác cán bộ Đoàn ở các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên... Đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được các cấp các ngành quan tâm, chỉ riêng năm 2019, có 10 cán bộ cấp tỉnh, 7 cấp huyện và 41 cấp xã được bố trí trưởng thành; các cấp bộ Đoàn kịp thời kiện toàn nhân sự để đảm bảo công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chú trọng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đầu vào theo quy định; cán bộ Đoàn các cấp thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 Trung ương Đoàn “Về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.


Đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thành Đông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
nhiệm kỳ 20217-2022

 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định: Nguồn nhân lực của cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện còn thiếu hụt, chất lượng cán bộ Đoàn kế cận chưa đảm bảo; cán bộ Đoàn biến động thường xuyên dẫn đến không kịp thời trong đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ. Công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn ở một số nơi chưa tốt, chưa đảm bảo tính kế thừa, chưa thường xuyên theo dõi nguồn trong quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng kịp thời, nhất là về trình độ chính trị; việc chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất giải pháp cho cấp ủy cùng cấp về công tác cán bộ Đoàn ở một số đơn vị chưa tích cực, kịp thời; một số cán bộ Đoàn thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chưa phát huy tối đa sức trẻ, sự sáng tạo trong công tác.

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 14

 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã ra kết luận số 07 – KL/TWĐTN – BTC ngày 14 tháng 02 năm 2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022, nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn”, đồng thời khẳng định: “công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, cán bộ Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị”. Nhận thức rõ được điều đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch giai đoạn 2019 - 2022, trong đó đề ra một số giải pháp trọng tâm các cấp bộ Đoàn cần triển khai trong thời gian tới, cụ thể:
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn, thông qua thực hiện nghiêm các quy định của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 06 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XI tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” và các quy định của Đảng, của Đoàn, của Nhà nước có liên quan.
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, đặc biệt, trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn các cấp, cần thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn công bằng, công khai, minh bạch theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, công khai kết quả đánh giá.
Đồng thời, trên cơ sở các chủ trương, các quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, chuẩn mực đạo đức để quản lý, nhận xét, đánh giá ý thức chấp hành, kết quả thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm và đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu.
3. Tập trung công tác phát hiện, quy hoạch, bố trí sử dụng hợp lý nguồn cán bộ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy hết năng lực, phẩm chất, sở trường, cống hiến rèn luyện, cụ thể:
- Đối với công tác phát hiện, tạo nguồn tuyển dụng: Cần chủ động rà soát trong hệ thống phát hiện những nhân tố tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận để bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn. Tham mưu cho cấp ủy đổi mới phương thức tuyển dụng, chú trọng thu hút sinh viên có kết quả xuất sắc về công tác tại các cơ quan của Đoàn.
- Đối với công tác quy hoạch: Hằng năm các cấp bộ Đoàn chủ động thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Tham mưu cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch để làm căn cứ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp. Tập trung đào tạo, cử đi đào tạo trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt cấp huyện và cấp cơ sở. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào; thực hiện nghiêm túc chủ trương “1 + 2” cán bộ Đoàn cấp tỉnh đi cơ sở.
- Đối với công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ: Chủ động, kiên trì tham mưu cấp ủy việc cơ cấu bí thư Đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp, luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.
- Đối với việc lựa chọn nhân sự đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư chi đoàn, bí thư, phó bí thư đoàn xã, phường, thị trấn chú ý tính tiêu biểu, uy tín, khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên. Chú ý nguồn cán bộ từ công chức cấp xã, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, công an viên, sinh viên. Tiếp tục nhân rộng mô hình bộ đội biên phòng giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đoàn xã hoặc bí thư chi đoàn địa bàn dân cư ở những nơi đóng quân.
4. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp, cụ thể:
- Về nội dung đào tạo: đảm bảo tính thống nhất, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bao gồm hệ thống các tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng chủ yếu thúc đẩy sự phát triển phẩm chất, nhân cách, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Đoàn. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển của tỉnh.
- Về hình thức đào tạo: nghiên cứu nội dung đào tạo, đối tượng và đặc điểm của từng đơn vị để lựa chọn và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp bồi dưỡng phù hợp, như: thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn theo định kỳ hằng năm; thông qua thực tiễn hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị; thông qua tự học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ Đoàn…
Những nhiệm vụ, giải pháp được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa, tin tưởng rằng sẽ tác động sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng được những đòi hỏi về cán bộ và công tác cán bộ trong tình hình mới. 
                                                                                            

Tác giả bài viết: Hoàng Cẩm Thạch - UVBTV, Trưởng ban TC-KT Tỉnh đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website