Tin mới cập nhật

Trang Facebook

Lượt người truy cập

  • Đang truy cập: 69
  • Khách viếng thăm: 64
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 26740
  • Tháng hiện tại: 297033
  • Tổng lượt truy cập: 34460398
Tuổi trẻ Tỉnh Hà Tĩnh xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng!
App thanh niên

HƯỚNG DẪN Quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Đăng lúc: Thứ ba - 02/06/2015 05:50 - Người đăng bài viết: bantochuc

BCH ĐOÀN TỈNH HÀ TĨNH
***
Số    213   HD/TĐTN-TCKT
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Hà Tĩnh, ngày 29  tháng 5  năm 2015
 
HƯỚNG DẪN
Quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận
các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
 -----------
 
Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010; Hướng Dẫn số 72-HD/TWĐTN ngày 09/3/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cấp tỉnh”;
Căn cứ Quy định số 335 QĐ/TU ngày 22/03/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định phân cấp quản lý cán bộ,
Để đảm bảo thực hiện thống nhất theo nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiện toàn, bổ sung nhân sự, công nhận các chức danh của Ban Chấp hành các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện hoặc huyện Đoàn), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn hướng dẫn các nội dung liên quan, cụ thể như sau:
I/ QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỆN TOÀN VÀ CÔNG NHẬN CHỨC DANH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CẤP HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC
1. Quy trình
Bước 1: Ban Chấp hành (BCH), BTV Đoàn cấp huyện khi khuyết thì căn cứ vào Đề án BCH đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện (có thể thay đổi cơ cấu nhân sự khi cần thiết), kết quả quy hoạch các chức danh đã được cấp ủy phê duyệt để thảo luận, thống nhất lựa chọn nhân sự dự kiến giới thiệu bầu bổ sung vào BCH, BTV và xây dựng Đề án kiện toàn nhân sự BCH, BTV tờ trình xin ý kiến BTV huyện ủy và tờ trình xin ý kiến BTV Tỉnh Đoàn về chủ trương kiện toàn nhân sự.
Bước 2: Sau khi có ý kiến đồng ý về chủ trương kiện toàn nhân sự, BTV Huyện Đoàn triệu tập Hội nghị BCH tiến hành các thủ tục rút tên và bầu bổ sung các chức danh theo quy định. Kết thúc Hội nghị, khi có kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định, BTV huyện Đoàn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình BTV Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn) xem xét quyết định công nhận các chức danh.
 
 
Bước 3: Ban Tổ chức - Kiểm tra (TC-KT) Tỉnh Đoàn sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ thẩm định và trình BTV Tỉnh Đoàn quyết định công nhận chức danh.
2. Thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận chức danh
- Công văn đề nghị công nhận chức danh được kiện toàn của BTV Huyện Đoàn.
- Trích biên bản Hội nghị BCH (phần nhân sự).
- Biên bản kiểm phiếu bầu từng chức danh.
- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự đề nghị công nhận theo mẫu M1 đính kèm. Đối với nhân sự Ủy viên BTV gửi thêm lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (bản gốc có dán ảnh tại thời điểm kiện toàn, có xác nhận của cơ quan chủ quản).
II/ QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỆN TOÀN VÀ CÔNG NHẬN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CẤP HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC
1. Quy trình
Bước 1:  BCH Đoàn cấp huyện khi khuyết các chức danh Bí thư, Phó Bí thư thì căn cứ vào Đề án BCH đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện (có thể thay đổi cơ cấu khi cần thiết), kết quả quy hoạch các chức danh đã được cấp ủy cùng cấp phê duyệt để thảo luận, thống nhất phương án và xin ý kiến BTV cấp ủy và BTV Tỉnh Đoàn cho chủ trương kiện toàn.
Tham mưu để BTV cấp ủy làm việc với BTV Tỉnh Đoàn về phương án bổ sung Bí thư, Phó Bí thư.
Bước 2: Căn cứ giới thiệu của BTV cấp ủy về nhân sự bổ sung để thực hiện quy trình kiện toàn hoặc trên cơ sở phương án đã được phê duyệt tại bước 1, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy trình công tác cán bộ để giới thiệu nhân sự cụ thể đối với từng chức danh.
Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, BCH huyện Đoàn có thể lựa chọn nhân sự phù hợp để tham mưu nhân sự cụ thể trình BTV Tỉnh Đoàn và BTV cấp ủy cho tiến hành quy trình.
* Thực hiện quy trình như sau:
- Sau khi BTV Tỉnh đoàn có văn bản đồng ý về chủ trương, báo cáo cấp ủy và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm trong BCH về nhân sự dự kiến bổ sung vào các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.
- Tổng hợp phiếu tín nhiệm, báo cáo lại với BTV Tỉnh Đoàn và BTV cấp ủy.
Bước 3: Sau khi thống nhất nhân sự cụ thể, tham mưu cấp ủy cùng cấp có văn bản hiệp y về công tác cán bộ với BTV Tỉnh Đoàn để thống nhất nhân sựu để kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư (hồ sơ gửi theo mục 2.1- dưới đây).
Bước 4:  Khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của BTV Tỉnh Đoàn và cấp ủy cùng cấp, BTV Huyện Đoàn triệu tập Hội nghị BCH tiến hành các thủ tục rút tên (nếu có) và bầu bổ sung các chức danh theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.
Bước 5: Khi có kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định, BTV Huyện Đoàn hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình BTV Tỉnh Đoàn xem xét quyết định công nhận các chức danh (hồ sơ gửi theo mục 2.2- dưới đây).
2. Thủ tục hồ sơ đề nghị kiện toàn và công nhận chức danh
2.1- Hồ sơ xin ý kiến kiện toàn, bổ sung nhân sự:
- Văn bản đồng ý chủ trương của BTV Tỉnh đoàn.
- Văn bản đồng ý nhân sự của BTV Tỉnh đoàn.
- Văn bản thông báo cho bầu của cấp ủy.
- Văn bản của BTV Huyện Đoàn, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc gửi BTV Tỉnh Đoàn về công tác cán bộ để thống nhất chủ trương kiện toàn, bổ sung nhân sự của Đoàn cấp huyện.
- Văn bản điều động, phân công công tác của cấp ủy đối với nhân sự được luân chuyển (nếu có).
- Tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung nhân sự chủ chốt của BTV Huyện Đoàn.
- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư theo mẫu M1 đính kèm.
- Lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (bản gốc có dán ảnh mới nhất và có xác nhận của cơ quan chủ quản).
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan.
2.2- Hồ sơ đề nghị công nhận chức danh được kiện toàn, bổ sung sau Hội nghị BCH:
- Công văn đề nghị công nhận chức danh được kiện toàn bổ sung của BTV cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Trích sao biên bản Hội nghị BCH (phần nhân sự).
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử từng chức danh.
III/ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN SAU KHI ĐẠI HỘI
Sau khi tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, BCH Huyện Đoàn cần hoàn thành các hồ sơ sau đây gửi BTV Tỉnh Đoàn quyết định công nhận:
- Đề án xây dựng BCH Huyện Đoàn đã được Đại hội thông qua.
- Tờ trình đề nghị công nhận BCH và các chức danh của BCH Huyện Đoàn.
- Biên bản Đại hội, chuẩn y.
- Biên bản họp BCH Huyện Đoàn phiên thứ nhất.
- Biên bản kiểm phiếu bầu BCH và bầu các chức danh của Huyện Đoàn.
- Danh sách trích ngang lý lịch của các Ủy viên BCH Huyện Đoàn theo mẫu M1 đính kèm. Đối với các Ủy viên BTV Huyện Đoàn gửi thêm lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (bản gốc có dán ảnh mới nhất và có xác nhận của cơ quan chủ quản).
- Đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư huyện Đoàn gửi bản sao công chứng các bằng cấp và các chứng chỉ có liên quan.
IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban TC-KT Tỉnh Đoàn
- Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định trong thời gian 7 ngày, Ban TC-KT Tỉnh đoàn thẩm định và tham mưu cho BTV Tỉnh Đoàn xem xét quyết định.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, Ban TC-KT Tỉnh đoàn sẽ thông tin hướng dẫn cho BCH huyện Đoàn bổ sung theo quy định.
 
2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:
- Hồ sơ xin ý kiến kiện toàn, bổ sung các chức danh chủ chốt của huyện Đoàn trình BTV Tỉnh Đoàn trước 15 ngày dự kiến tổ chức Hội nghị BCH.
- Hồ sơ đề nghị công nhận chức danh Ủy viên BCH gửi BTV Tỉnh đoàn  trong thời gian không quá 10 ngày sau khi có kết quả bầu cử.
Trên đây là Hướng dẫn quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. BTV Tỉnh đoàn đề nghị BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổng hợp và báo cáo BTV Tỉnh đoàn (qua Ban TC-KT Tỉnh Đoàn) để điều chỉnh hướng dẫn phù hợp.
 
 
 
                                                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
 Nơi nhận:                                                                                                                                PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn;                                                                                                                    (đã ký)
- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc Tỉnh Đoàn;                            
- Lưu VP; Ban TC-KT.                                           
                                                                                                                                                         Nguyễn Thế Hoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Nhịp sống trẻ tháng 8: Để khi tốt nghiệp không còn nỗi lo thất nghiệp

Liên kết Website